POLÍTICA DE PRIVACIDADE – https: //Moradiña.es

POLÍTICA DE PRIVACIDADE Os datos persoais vinculados a este sitio web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de datos persoais. estes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais e demais lexislación vixente en materia de Protección de Datos.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

MORADIÑA, S.L.

NIF: B36018604.

Enderezo: rúa Arrecife, 7, 36940, Cangas (Pontevedra) España.

Teléfono: 986392021.

Correo electrónico: moradina@moradina.com.

 

Cal é a finalidade e a lexitimidade coa que tratamos os teus datos e durante canto tempo os conservamos?

Tratamos os seus datos co fin de dar resposta ás solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxestións ou queixas que nos formulen a través dos medios indicados no apartado “Contacto”. Podemos tratar os seus datos para esta finalidade porque temos un interese lexítimo en atender as comunicacións necesarias para o desenvolvemento da nosa actividade e conservarémolos mentres exista.

 

A quen se lles comunicarán os seus datos?

Os teus datos non serán cedidos a terceiros. Serán comunicados aos nosos responsables de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos que se lles contraten. Os teus datos serán transferidos a terceiros países? Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

 

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando ou non os seus datos persoais, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se conservarán, a súa orixe e se foron comunicados ou serán comunicados. un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a completar os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos persoais cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, ao tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar a paralización do tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nos supostos establecidos pola lei, que os seus datos non sexan tratados máis aló da mera conservación dos mesmos. – Portabilidade: dereito a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina, e a poder transmitilos a outro responsable, sempre que tecnicamente sexa posible.

 

Onde podes exercer os teus dereitos?

O exercicio dos dereitos deberá realizarse por escrito, dirixíndose a Calle Arrecife, 7, 36940, Cangas (Pontevedra) España ou a través do correo electrónico moradina@moradina.com. MORADIÑA, S.L. pon á súa disposición modelos para o exercicio dos dereitos que se poden obter no enderezo ou a través do correo electrónico indicados anteriormente. Para máis información: www.agpd.es.

 

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control?

No caso de que os seus dereitos non fosen respectados, pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou a través da sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/. En ambos os casos, deberá achegarse a documentación pertinente.